Ajuda’ns a fer costat a l’escola concertada

Published On: 5 febrer 2020Categories: Actualitat0 Comments

Benvolguda/ut,

Com bé saps, la preocupació per l’educació és una constant en l’acció política d’Units per Avançar. No és casual ni gratuït que la llibertat de creació de centres educatius amb ideari propi i el dret de les famílies a escollir l’educació que volen per als seus fills figurin en la nostra Declaració Fundacional. Són dos aspectes desenvolupats en un document debatut en el darrer Consell Nacional i que hem enriquit amb les vostres aportacions i les que ens han fet diversos agents del sector educatiu, amb els quals hem estat treballant aquestes darreres setmanes.

La imminent aprovació per part del Govern de la Generalitat de l’anomenat Decret de Matriculacions posa en qüestió aquest model, des del moment que representa un atac frontal a l’escola concertada.  Per aquesta raó, i en coherència amb la nostra posició política al respecte, hem comunicat a les patronals de l’escola concertada el nostre compromís de sumar esforços per aturar-lo.

És per tot plegat que et fem arribar -en un document adjunt- el formulari d’al·legacions amb un doble prec: que li donis suport i que el difonguis en el teu entorn.  Atesa la premura de temps (el Departament d’Ensenyament  ha establert un termini brevíssim que acaba dilluns vinent) creiem que el més eficient és lliurar-lo aquest divendres com a molt tard un cop complimentat a qualsevol escola concertada de Catalunya, atès que serà degudament vehiculat.

Gràcies per endavant pel teu suport. Atentament,

Comitè directiu d’Units per Avançar

5 de febrer de 2020

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Adjuntem el document d’al.legacions

AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET OFERTA EDUCATIVA I PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

SRS.:

El senyor/la senyora …………………………………………………………………………………………………….., major d’edat, amb DNI núm. …………………………. en la seva qualitat de (marcar la que correspongui)

Titular/Representant Tit.

Director/a

Coordinador/a/Cap d’estudis o similar

Professor/a

Personal d’Administració o Serveis

Pare/mare/tutor/a

Persona interessada que no es troba en cap de les situacions anteriors

amb domicili a ………………………………………………………………………………………, i amb adreça electrònica ­……………………………………………

davant Vostè compareix i amb el degut respecte,

EXPOSA:  Que dins el termini atorgat a l’efecte per Edicte de 24 de gener de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya en tràmit al Departament d’Educació,

MANIFESTA

Aquest projecte de decret afecta de manera directa als drets constitucionals i estatutaris a l’educació, al d’elecció de centre docent que tenen els pares i les mares dels alumnes, i al de creació i direcció de centres docents.

La programació de l’oferta educativa ha de garantir simultàniament el dret a l’educació i la possibilitat d’escollir centre docent dins l’oferta de llocs escolars gratuïts, ja que aquesta llibertat no existeix vertaderament si aquell dret no està assegurat per a tothom. La programació ha de garantir també la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió social.

Els pares tenen el dret fonamental d’escollir per als seus fills/es el Centre Docent públic o privat que respongui millor a les seves preferències; i els poders públics tenen l’obligació, dins les seves efectives possibilitats, de garantir l’exercici d’aquest dret d’elecció de Centre.

El procés d’admissió d’alumnes en un Centre escolar sostingut amb fons públics suposa necessàriament l’existència d’una sol·licitud de plaça per part dels pares o tutors interessats en l’admissió, sense que en cap moment pugui pensar-se en adscripcions forçoses d’alumnes, ni que l’Administració o les Comissions creades a l’efecte els destinin a un Centre determinat sense tenir en consideració la voluntat dels pares i mares.

El procediment de “selecció” de les sol·licituds presentades només es produeix en cas d’insuficiència de llocs escolars per atendre totes les sol·licituds presentades en un centre concret. Aquest procediment es fa  d’acord amb els criteris prioritaris que la Llei estableix.

En els Centres Privats Concertats, el titular de cada centre és el responsable de dur a terme el procés d’admissió d’alumnes, i un cop acabat dit procés, donarà informació al Consell Escolar per tal que aquest òrgan de participació tingui ocasió de verificar el compliment de la normativa vigent. La gestió de les sol·licituds no pot derivar-se a altres òrgans o entitats diferent d’aquesta titularitat.

La programació de llocs que pretén fer el Decret modificarà concerts existents autoritzats, prèviament a la demanda que en puguin fer les famílies. Aquesta situació afectarà molt negativament la conservació de les unitats i dels llocs de treball relacionats, amb independència que la revisió posterior a les preinscripcions també incidiria sobre les unitats concertades i els llocs de treball.

Als òrgans de programació de llocs escolars s’ha de garantir la participació efectiva dels representants dels centres concertats, del seu personal docent i dels pares i mares dels alumnes. El 40% del sistema ha d’estar present en aquests òrgans.

El suport financer que l’administració ha de procurar a l’alumnat socioeconòmicament desfavorit no pot ser potestatiu en cap cas. Les polítiques compensatòries són obligatòries i han de quedar clarament definides i garantides. No és proporcional que un decret que destina tanta atenció a combatre la segregació no dediqui més articulat a la política de mesures i accions compensatòries i a la seva garantia, i exigeixi als centres i a les famílies un esforç que no podran afrontar. El redactat no assegura els ajuts, és genèric i poc compromès amb aquesta qüestió tan important.

Els pares no poden trobar obstacles econòmics a l’hora d’exercir el seu dret a l’elecció de centre. Exigim a l’Administració que, en compliment del mandat legal, doti el sistema d’un finançament suficient que garanteixi la gratuïtat de la plaça escolar als centres concertats i permeti els recursos suficients per escolaritzar els alumnes amb necessitats específiques i especials de suport educatiu.

Aquest projecte de Decret, en molts dels seus articles, no respecta els principis, preceptes legals ni la jurisprudència que s’hi relaciona en els procediments de programació de llocs escolars i en el règim d’admissió d’alumnes. És intervencionista, dona un caràcter merament anecdòtic a la participació efectiva del representants dels centres concertats (titulars, personal docents, famílies) en la programació de llocs escolars, així com pren il·legalment les atribucions, competències i funcions de les titularitats dels centres concertats, i també dels directors dels centres públics.

També el decret atribueix de facto a l’Administració la determinació i el destí dels llocs escolars, prescindint de la voluntat familiar; el control de les sol·licituds, la distribució de les sol·licituds fetes fora del calendari ordinari. Pretén alterar l’oferta amb caràcter previ, amb el greu perjudici del manteniment de llocs de treball en els centres concertats. Tot això són elements que han de modificar-se en interès del sistema educatiu i del Servei d’Educació de Catalunya.

Tampoc no garanteix polítiques compensatòries efectives. En aquest moment no hi ha cap previsió d’increment del finançament i, per contra, avancem en una nova normativa que vol combatre la segregació sense donar resposta a la seva primera i principal causa: l’infrafinançament públic de l’educació. Exigir més esforços econòmics als centres, com fa el projecte de Decret en aquest context econòmic de l’ensenyament, l’únic que farà serà dificultar encara més el funcionament dels centres, tensionant més la situació.

Tot això ho fem constar, respectuosament i en compliment de l’exercici del dret a al·legar que contempla la normativa, amb la voluntat que, en modificar el text proposat en el sentit que aquí s’argumenta, el text pugui ajustar-se més bé a les prescripcions existents al nostre ordenament.

Data: …………………………………………..

Signat

DNI: ……………………………………..

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant